Wij zijn bijzonder gehecht aan het beschermen van jouw gegevens en we waarborgen het doel waarvoor ze worden ingezet.

Disclaimer en Privacy Statement


DISCLAIMER
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van
Sprint Intermediair BV (gevestigd in Eindhoven, NEDERLAND) of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sprint Intermediair BV. De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Sprint Intermediair BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door
Sprint Intermediair BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

PRIVACY STATEMENT (versie december 2023)
1. Inleiding 
Sprint Intermediair BV (hierna vermeld als: ‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’, ‘Sprint Intermediair’) neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus en wij verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken en vernietigen (hierna vermeld als ‘Verwerken’, ‘Verwerking’) uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement verschaffen wij u, (potentiële) kandidaat (latent of actief werkzoekende), een overzicht van hoe Sprint Intermediair uw privacy waarborgt, wanneer welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat uw rechten als betrokkene zijn. Paragraaf 9 van dit Privacy Statement geeft tevens aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke relaties. Dit Privacy Statement is altijd op onze website beschikbaar.

2. Verantwoordelijke organisatie
Sprint Intermediair, gevestigd aan de Paterslaan 2, postcode 5701 NZ te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Onze volledige (algemene) adres- en contactgegevens staan hieronder vermeld.

Adres: Paterslaan 2, 5701 NZ, Helmond (NL)
Contactgegevens: (T) 040-7516010 | (E) contact@sprintintermediair.nl | (W) www.sprintintermediair.nl

3. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult of achterlaat op onze website (bijvoorbeeld via één van de contactformulieren) of wanneer u op enigerlei wijze met ons communiceert/correspondeert (bijvoorbeeld via telefoon of e-mail) of wordt aangemeld vanwege interesse in/om gebruik te maken van onze dienstverlening (of uitzonderlijk: in verband met andere redenen). Wij kunnen ook op eigen initiatief persoonsgegevens van u verwerken indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt
Wij verwerken uw persoonsgegevens om (voornamelijk, doch niet uitsluitend):


Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om (voornamelijk, doch niet uitsluitend):


5. Welke persoonsgegevens worden er door ons verwerkt
Wij verwerken gewone persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van verwerkingsdoeleinden. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Toch kunnen aanvullende gegevens soms nodig zijn om bijvoorbeeld onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om kunnen te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Wij verwerken geen (althans niet opzettelijk met denkbare uitzondering van wanneer daartoe een wettelijke grondslag bestaat) bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over iemands ras, godsdienst of gezondheid.
Persoonsgegevens die Sprint Intermediair gewoonlijk verwerkt zijn (voornamelijk, doch niet uitsluitend):


6. Grondslagen voor verwerking van uw persoonsgegevens
In de wet staat dat er altijd een 'grondslag' moet zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij Sprint Intermediair gebeurt dit voornamelijk op basis van vrije en gerichte toestemming. Bijvoorbeeld: Wanneer wij uw CV hebben gevonden op een carrière-website en deze op eigen initiatief hebben verwerkt, dan ontvangt u van ons hierover binnen een bepaalde periode (automatisch) bericht. Dit doen wij om te verifiëren of u instemt met het bewaren van uw gegevens, conform ons Privacy Statement.
Andere grondslagen op basis waarvan Sprint Intermediair in sommige gevallen uw persoonsgegevens kan verwerken zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van u en/of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons of derden.

7. Met welke derde partijen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld
Sprint Intermediair kan uw persoonsgegevens doorgeven aan diverse derde partijen, maar zal dit voornamelijk pas doen op het moment dat wij met u een bemiddelingstraject/-relatie aangaan. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens (doorgaans zonder vermelding van contactgegevens) verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers (en zelden: aan opdrachtgever verbonden verwerkers) en voornamelijk, doch niet uitsluitend, als gevolg een expliciet overlegmoment met u. U kunt er in elk geval van uitgaan dat wij uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen (bijvoorbeeld middels een verwerkersovereenkomst in geval van leveranciers die vanwege de aard van de relatie met ons worden aangemerkt als verwerkers). De verwerkte persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Indien u niet door Sprint Intermediair bent bemiddeld en/of voor ons (al dan niet door gebruikmaking van derden) heeft gewerkt, dan zullen wij uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaren nadat deze op enigerlei wijze bij ons bekend zijn geworden of nadat het laatste contact met u heeft plaatsgevonden. Deze termijn is gekozen, omdat onze dienstverlening waarschijnlijk gedurende een langere periode relevant voor u zal zijn. Het is mogelijk dat uw profiel, bijvoorbeeld indien u aanvankelijk voor een specifieke vacature werd afgewezen of zelf geen interesse toonde, in de toekomst uitstekend past bij andere vacatures. In dergelijke gevallen behouden wij graag de mogelijkheid om opnieuw contact met u op te nemen, mits u heeft aangegeven daarvoor open te staan. Op zo'n specifiek moment zullen wij ook (meestal) mondeling nog eens benadrukken dat wij uw gegevens bewaren, en op verzoek zullen wij de voorwaarden waaronder dit gebeurt toelichten.  
Indien u door ons bemiddeld bent, zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren in verband met bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen. Als er sprake is geweest van een (al dan niet door gebruikmaking van derden) arbeidsrechtelijke relatie, dan zullen wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren om te kunnen voldoen aan (lopende) wettelijke en contractverplichtingen. Over het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens in relatie tot bijvoorbeeld belastingen, arbeidscontracten en financiële gegevens tot 5 á (maximaal) 7 jaar.
Indien u niet meer door ons benaderd en bemiddeld wil worden, dan geniet het onze voorkeur wanneer u hierover contact opneemt met uw (voornaamste) contactpersoon bij Sprint Intermediair. Het is ook mogelijk om dit te melden per e-mail via contact@sprintintermediar.nl. Wij streven er naar om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren.

9. Persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke relaties
Sprint Intermediair verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor (potentiële) zakelijke relaties, hetzij ondernemingen waarmee wij samenwerken in het verlengde van de uitvoering van opdrachten/overeenkomsten of waarbij een gerede kans aanwezig is dat dit in de (nabije) toekomst gaat gebeuren. De grondslagen voor verwerking hierbij betreffen respectievelijk ‘de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’. Wij verzenden doorgaans geen toestemmingsafhankelijke bulkmailings. Bij voorgenoemde betrokkenen gaat het, meer specifiek, om voornamelijk werknemers/vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers (andere werkgevers dan Sprint Intermediair). Zelden gaat het om werknemers/vertegenwoordigers van leveranciers, referenties en iedere overige organisatie/instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt om (voornamelijk, doch niet uitsluitend):

Van voorgenoemde betrokkenen verwerken wij alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn (en doorgaans als niet-privacygevoelig worden gekenmerkt) voor de realisatie van bovenstaande doeleinden, namelijk: voor- en achternaam, functie, zakelijk telefoonnummer (vast en/of mobiel) en zakelijk e-mailadres.

Sprint Intermediair kan de verwerkte persoonsgegevens doorgeven aan derden in het belang van de verwezenlijking van doelstellingen binnen de zakelijke relatie (voornamelijk: arbeidsbemiddeling) of in overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis).

(Potentiële) zakelijke relaties die van Sprint Intermediair persoonsgegevens ontvangen en vanwege de aard van de relatie met ons niet worden aangemerkt als verwerkers, zijn zelf verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het correct verwerken van de ontvangen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: Wij introduceren (verblijvend) per e-mail een kandidaat bij een (potentiële) opdrachtgever. In onder andere een dergelijk geval is de zakelijke relatie zelf verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie hierover is opgenomen in onze van toepassing zijnde algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Eindhoven onder depotnummer 72746246 en via onderstaande link direct te downloaden en te bekijken in pdf-formaat. Algemene voorwaarden.

Wij bewaren persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke relaties zolang het noodzakelijk is om het doel te realiseren dan wel conform de toepasselijke richtlijnen en wettelijke bewaartermijnen. De hierna volgende paragrafen bevatten ook informatie die in meer of mindere mate van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke relaties.

10. Website: technische informatie, cookies
Bij het bezoeken van de website van Sprint Intermediair, www.sprintintermediair.nl, worden via functionele en analytische cookies gegevens verzameld. Wij gebruiken geen tracking cookies. Wij gebruiken Google Analytics- en Hotjar-cookies om informatie te vergaren over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen wij de website nog beter op bezoekers afstemmen. Als gevolg van de wijze waarop wij Google Analytics en Hotjar gebruiken en instellingen hebben geconfigureerd (omschreven in onderstaande bulletgewijze opsomming) is een cookiemelding op onze website niet verplicht en toegepast.

De functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Evenals veel andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website, als informatie voor de systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens worden niet doorgegeven aan derden en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

11. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze personeelsleden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Met derde partijen, die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, is Sprint Intermediair op enigerlei wijze overeengekomen (bijvoorbeeld middels een
verwerkersovereenkomst) dat zij tevens zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

12. Recht tot inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
U kunt uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen. Het inzagerecht geldt niet voor werkaantekeningen en/of notities van (onze) persoonlijke gedachten. U kunt uw verzoek indienen per e-mail via contact@sprintintermediar.nl. Wij streven er naar om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren en deze op correcte wijze te behandelen. Bij een verzoek tot verwijdering, of wanneer de bewaartermijn is verstreken, zullen wij uw gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen, doch uiterlijk binnen 90 dagen. Echter, vanwege redenen zoals claimrisico’s en vooral ter waarborging van de kwaliteit van onze dienstverlening, behouden wij de mogelijkheid om bepaalde essentiële informatie te bewaren. Dit betreft uw naam en, indien relevant, gegevens over eerdere sollicitaties en/of uw reacties. Deze maatregel stelt ons in staat om effectiever de belangen van ons bedrijf, onze opdrachtgevers en (meestal) ook die van uzelf te beschermen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Sprint Intermediair uw gegevens verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via contact@sprintintermediar.nl. Wij streven er naar om binnen 30 dagen na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Constateert of heeft u het vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij u dit DIRECT te melden bij (één van) onze volgende directieleden, dhr. D.W.F. van den Berg of dhr. T. Follet, via contact@sprintintermediar.nl of 040-7516010.

14. Wijzigingsbevoegdheid
Sprint Intermediair kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie is altijd te raadplegen op onze website www.sprintintermediair.nl en bovendien stellen wij u waar mogelijk in kennis van de relevante wijzigingen.

Meer informatie of vragen over onze dienstverlening?

Contact
Kristien Janssen Kaldenwaij Selecta
Het is allesbehalve even een CV naar binnen schuiven.”

Businesscase

Onze diensten

Stuur een bericht of bel met ons via (040) 751 6010

 • Sprint Intermediair BV
  Paterslaan 2
  5701 NZ Helmond

  Parkeergarage
  Zuidende 2
  5701 KZ Helmond